Pytania?

(+48) 792 444 203        sklep@dioptyk.pl

Menu kurtynowe
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowe działającego w domenie www.dioptyk.pl, obowiązujący od 1 marca 2017 roku.

 

Spis treści:

 

 1. Słownik pojęć użytych w Regulaminie
 2. Informacje ogólne

III. Usługi elektroniczne świadczone w sklepie internetowym

 1. Dane osobowe w sklepie Internetowym
 2. Sposoby złożenia zamówienia
 3. Płatność

VII. Dostawa

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Procedura reklamacyjna
 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 3. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Słownik pojęć użytych w Regulaminie:

 

 1. a) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Ilona Dwornik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Tenbit Professional Ilona Dwornik z adresem siedziby ul. Andrzeja Struga 25, 65-331 Zielona Góra, działający na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. NIP 959-163- 43-16, REGON 081133991. Adres poczty elektronicznej: shop@dioptyk.pl, dioptyk@gmail.com, numery telefonów: +48 792 444 203, +48 663 162 297 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

 1. b) Strona internetowa – dokumant HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie www.dioptyk.pl
 2. c) Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
 3. d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. e) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. f) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia lub przy rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” (& 3.7 Regulaminu)
 6. g) Zamówienie na okulary korekcyjne – realizacja przez sklep internetowy okularów korekcyjnych na podstawie skanu lub zdjęcia recepty lub przekazanej przez klienta informacji z recepty.
 7. h) Towar – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w opisie, towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe.
 8. i) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnianiu Klientom formularza zamówienia, Usługa Newsletter oraz wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi powyższych procesów.
 9. j) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, czego skutkiem będzie wysłanie przez system Sklepu Internetowego automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.
 10. k) Cena – cena, jaką Klient sklepu zobowiązany będzie uiścić za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena wyrażona jest za pomocą polskich złotych (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy, te odpowiednio są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 11. l) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów zakupionych przez Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy w należytym i bezpiecznym opakowaniu. Dostawa powierzona jest wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

ł) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zwana w dalszej części Regulaminu „nową ustawą”

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego http://www.dioptyk.pl i w szczególności reguluje:

 

 1. a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży,
 2. b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
 4. d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m. in. przy pomocy strony internetowej działającej w domenie www.dioptyk.pl prowadzi sprzedaż okularów przeciwsłonecznych, opraw okularowych, okularów korekcyjnych oraz wszelkich atykułow i pomocy optycznych.

4 W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt. 2 Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś Klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz dokonywanie zamówień nie wymaga zakładania Konta.

 

 

III. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie Internetowym:

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi drogą elektroniczną polegające

na:

 

 • prowadzeniu Konta,
 • umożliwieniu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia,
 • przesyłania biuletynu "Newsletter".

 

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezłatne.

 

 1. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy.

 

 1. a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. b) Przeglądarka internetowa:
 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
 • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Opera w wersji 9.0 lub nowszej,
 • Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej,
 • Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 1. c) Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768 pikseli

 

 

 1. W sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

3.1 Usługa Konto Klienta:

 

 1. a) Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie dokonania Rejestracji.
 2. b) Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail oraz Hasło.
 3. c) Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz do Newsletter”)
 4. d) Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta zostaje zawarta w momencie przesłania informacji e-mail potwierdzający założenie konta, a na stronie internetowej wyświetla się komunikat informujący o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.

 

 

3.2 Usługa Formularz Zamówienia:

 1. a) Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 2. b) W przypadku podjęcia decyzji o zakupie danego towaru należy kliknąć checkbox „Złóż zamówienie”, następnie dokonujemy wyboru w przypadku nowego Klienta czy decydujemy się na założenie Konta przy czym dokonujemy zakupu bez rejestracji. Jeżeli posiadamy konto w sklepie logujemy się na swoje konto przy użyciu loginu i hasła.
 3. c) Umowa elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem.

3.3  Usługa elektroniczna Newsletter

 1. a) Umowa o świadczoniu usługi drogą elektroniczną polagająca na otrzymywaniu biuletynu „Newsletter”.

b)Usługa zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (checkbox) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter. Usługa świadczona jest nieodpłatne i zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. c) W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówionej usługi należy kliknąć okienko z „minusem”, przy pomocy którego zgodnie z wyświetloną informacją adres e-mail Usługobiorcy zostaje usunięty z bazy Usługodawcy. Z tym momentem następuje dezaktywacja usługi otrzymywania newslettera.
 2. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. a) Z umowy polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługi przesyłania biuletynu Newsletter można zrezygnować w każdym czasie.
 4. b) Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail sklep@dioptyk.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy. Tenbit Professional Ilona Dwornik, ul. Andrzeja Struga 25, 65-331 Zielona Góra
 5. c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 6. d) Rozwiązanie umowy następuje po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 8. a) Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem strony internetowej http://www.dioptyk.pl można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@dioptyk.pl lub też telefonicznie pod numerem +48 792 444 203, a także na poniższy adres korespondencyjny: Tenbit Professional Ilona Dwornik, ul. Andrzeja Struga 25, 65-331 Zielona Góra
 9. b) W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego należy podać: imię i nazwisko, termin (datę) i okoliczności związane z wystąpieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu internetowego.
 10. c) Sklep internetowy ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie

 

 

 

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym "newsletter"
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarci tejże umowy.

 

 

 

 1. Sposoby złożenia zamówienia
 2. a) Klienci mają możliwość złożenia zamówienia przy wykorzystaniu: Strony Internetowej i zamieszczonych w niej Formularzy Zamówienia, poczty e-mail. sklep@dioptyk.pl, dioptyk@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 792 444 203.oraz przez aplikację Facebook Messenger
 3. b) Zamówienia dokonywane poprzez Sklep Internetowy przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 4. c) Zamówienia telefoniczne, poprzez e-mail oraz Messenger można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00, w soboty od 9.00-13.00.
 5. d) Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres dostawy), adres e-mail, numer telefonu.
 6. e) W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail, Messenger oraz telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. d) informacje o: interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, koloru, ilości, cenie towaru, dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności określonymi w niniejszym Regulaminie.
 7. f) W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych, o których mowa w pkt. d, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 8. g) Sprzedawca niezwłocznie, potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”.
 9. h) Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. g, zawiera informacje o nadanym numerze dla złożonego zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: nazwa towaru/ów z określeniem właściwego modelu, cena, koszty transportu, sposób dostawy oraz dane klienta), oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 10. i) Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 11. j) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. g – dotyczy to zamówień składanych poprzez Sklep Internetowy, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@dioptyk.pl, a także przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (faktura lub paragon).
 12. k) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

 

 

 

 1. Płatność
 2. a) Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
 3. b) Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie Internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
 4. c) Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
 • za pobraniem – Klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera (opcja niedostępna w przypadku, gdy zakupiony przez Kienta towar będzie dodatkowo spersonalizowany, dotyczyć to może m. in. Zamówień na okulary korekcyjne)
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski, numer rachunku ................................... (dopisać
 • przy użyciu płatności online (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A)

Więcej informacji na temat sposobów płatności www.dioptyk.pl/sposoby płatności.

 1. d) Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności innej niż „za pobraniem”, jest realizowane z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. e) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

 

VII. Dostawa

 1. a) Czas realizacji zamówienia podany jest przy produkcie w Sklepie Internetowym, jest to czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
 2. b) Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w Sklepie Internetowym, odbywa się na terytorium Polski. Zamówienia poza granicami Polski obemuje kraje takie jak: Austria, Belgia, Czechy, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania.
 3. c) Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem VI podpunktem 7. Regulaminu.
 4. d) Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu. Dane przewoźnika zostają przekazane Klientowi w momencie składania zamówienia.
 5. e) Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru, jeśli ewentualnie się pojawią, wskazane będą w zamówieniu, a ich wysokość uzależniona będzie od wyboru Klienta.

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:
 2. a) dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
 3. b) dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 4. c) dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 5. d) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 6. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:
 7. a) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@dioptyk.pl, dioptyk@gmail.com
 8. b) pisemnie na adres korespondencyjny:

Tenbit Professional Ilona Dwornik, Ul. Jana Pawła II 6, 66-100 Sulechów

 1. Konsument ma możliwość również skorzystania z formularza odstąpienia od umowy dostępnego w poniższym linku: jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.
 2. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. , Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:
 5. a) Sprzedawca, niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi koszt, który Klient zapłacił za towar. Koszty przesyłki, jeśli wystąpiły, ponosi Klient.
 6. b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 7. c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany przed jego upływem na poniżej wskazany adres Sprzedawcy:
 8. Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.
 9. Koszty związane z bezpośrednim odesłaniem towaru obciążają konsumenta.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo

odstąpienia od umowy,

 1. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 2. c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

 1. d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 2. e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 4. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 5. h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowyprzysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
 6. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 8. k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
 9. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, naj

samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 1. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 1. Procedura reklamacyjna
 2. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1.1 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

1.2 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

1.3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

1.4. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Tenbit Professional Ilona Dwornik, ul. Jana Pawła II 6, 66-100 Sulechów

1.5.Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres dioptyk@gmail.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży itp.

1.6. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

1.7 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

1.8. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.9. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

2.1 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy dioptyk@gmail.com bądź listownie na adres sklepu: Tenbit Professional Ilona Dwornik, ul. Jana Pawła II 6, 66-100 Sulechów

2.2 W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1.5 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

2.3 Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych

2.4 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnychprzyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

dodać do "SŁOWNIKA POJĘĆ":

 

 

 

 

DO INFORMACJI OGÓLNYCH

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz dokonywanie zamówień nie wymaga zakładania Konta.

 

(ŹLE SĄ PONUMEROWANE ELEMENTY REGULAMINU)

 

VIII Procedura reklamacyjna

 

1) Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym "newsletter"
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarci tejże umowy.

 

ZWROT TOWARU/ SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsument o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

2) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl